PRIHLÁSENIE

Galaxia výherných automatov

Test sebahodnotenia

Skontrolujte svoje správanie v rámci hazardného hrania

 1. Hrávate hazardné hry často dlhšie, ako ste plánovali?
 2. Mali ste po výhre silné nutkanie vrátiť sa a vyhrať ešte viac?
 3. Pociťovali ste po prehre potrebu čo najskôr sa vrátiť a vyhrať späť prehraté peniaze?
 4. Hrávate hazardné hry často dovtedy, kým neprídete o všetky peniaze?
 5. Spôsobili vám myšlienky na hazardné hranie problémy so spaním?
 6. Bolo niekedy hazardné hranie príčinou nešťastia vo vašom súkromnom živote?
 7. Použili ste niekedy svoj príjem alebo úspory na hazardné hranie, pričom ste nezaplatili účty?
 8. Pokúsili ste sa opakovane a neúspešne skončiť s hazardným hraním?
 9. Porušili ste zákon alebo uvažovali ste nad porušením zákona na to, aby ste financovali svoje hazardné hranie?
 10. Požičali ste si peniaze na financovanie svojho hazardného hrania?
 11. Predali ste niekedy niečo na to, aby ste financovali svoje hazardné hranie?
 12. Mali ste depresie alebo samovražedné myšlienky v dôsledku prehier v hazardnom hraní?
 13. Mali ste po hazardnom hraní výčitky svedomia?
 14. Hrali ste hazardné hry s cieľom získať peniaze na splnenie svojich finančných záväzkov?
 15. Hrávate hazardné hry, keď sa cítite sklamaní alebo frustrovaní, alebo preto, aby ste oslávili šťastie vo svojom živote?

Ak ste vy alebo niekto, koho poznáte, odpovedali „Áno“ na viac ako jednu z týchto otázok, v súvislosti s týmto správaním v rámci hazardného hrania zvážte vyhľadanie pomoci od odborníka a kontaktujte niektorú z organizácií uvedených na našej stránke o zodpovednom hraní.